Nauka jest zajebista! Szkoda, że nie prezentowałem takiego stanowiska już w licealnej ławce ale jak widać do wszystkiego trzeba dorosnąć i co najważniejsze – na naukę nigdy nie jest za późno! Tym bardziej, że dzisiaj mogę przede wszystkim uczyć się tylko tego co sprawia mi prawdziwą przyjemność, a jednym z nieodłącznych elementów skutecznej nauki jest skuteczne notowanie.

Czy to na drodze prywatnej, czy zawodowej ciągle spotykamy się i spotykać będziemy z informacją. Dużą ilością informacji, które chcąc, bądź nie musimy przyswoić i zapamiętać. Pierwszą i naturalną reakcją, jest zapisywanie tego wszystkiego w celu uchronienia umysłu przed zapomnieniem. Prawdopodobnie zasmucę Was, gdyż kartka, długopis, a w efekcie standardowa notatka, które doskonale pamiętamy ze szkoły w dzisiejszych czasach nie mają już prawa bytu. W praktycznym wykorzystaniu wspomniana notka jest trudna do odszyfrowania, jej przygotowanie zajmuje mnóstwo czasu, jest nudna i wymaga dużo zachodu, żeby zapoznać się z jej treścią. Czemu tak jest? Ktoś mądry powiedział kiedyś, że taki sposób notowania jest niezgodny z zasadami działania naszego mózgu!

Dlaczego w ogóle opłaca się notować?

Ludzie są różni. Pamiętam jeszcze z wykładów niektórych „mędrców”, którzy twierdzili, że notowanie jest dla frajerów. Oni zamiast tego woleli siedzieć i słuchać … albo siedzieć i nie słuchać – wiadomo. Pamiętam też dziewczyny w pierwszych ławkach notujące słowo w słowo to co szanowny Pan Profesor wybełkotał przez mikrofon. Uważam, że obie te grupy nie były w swoich poczynaniach do końca efektywne. Warto w tym wszystkim zauważyć, że każdy człowiek ma inny system przyswajania wiedzy. Jedni są „wzrokowcami” i potrzebują kolorowych karteczek i całej palety kolorowych flamastrów, a inni „słuchowcami„, którzy wolą powtarzać na głos zdobyte już informacje. Najbardziej optymalne byłoby oczywiście połączenie powyższych cech i zaangażowanie podczas nauki jak najwięcej zmysłów ale to już wyższa nauka jazdy.

Mapy myśli

Czyli inaczej mind mapping, czyli inaczej notowanie nielinearne. Znane również jako notowanie map myślowych powszechnie uznawane jako sposób na tworzenie szybkich notatek w pełni wykorzystujące możliwości naszego umysłu. Uznanym za powszechnego popularyzatora tej metody jest Tony Buzan, autor przeszło 300-stronicowego bestsellera, w którym tłumaczy dlaczego mapy myśli są skuteczne, gdzie można je zastosować oraz przede wszystkim jak je tworzyć. Co potrzeba, żeby ją stworzyć? Podstawowymi elementami będą kartka A4 ułożona w poziomie oraz długopis. Reszta zależy już tylko od Twojej fantazji. Na środku zanotuj główne zagadnienie, a następnie stwórz odnogi, linie, czy też promienie poświęcone pod-zagadnieniom. Od stworzonych odnóg odchodzić będą kolejne, mniejsze i tak dalej.

mapyZasady notowania

  • Używaj kolorów – najlepiej już na sam koniec podczas przyswajania informacji
  • Drukowane litery będą bardziej czytelne
  • Pamiętaj, że 1 obraz = 1000 słów – staraj się wykorzystywać proste rysunki jeśli to tylko możliwe
  • Używaj ramek, podkreśleń, wykrzykników itp.
  • Staraj się pisać słowa wzdłuż gałęzi

O ile mapy myśli są świetnym rozwiązaniem dla wzrokowców, bywają często czasochłonne, oraz wymagają zrozumienia tematu już na samym początku. Dlatego też uważam, że najlepiej sprawdzają się podczas przygotowań do powtórek, aniżeli w trakcie wykładu. Alternatywą jest druga opisywana dzisiaj metoda …

Metoda Cornella

Sy­stem noto­wa­nia opra­co­wany w latach 50 przez Wal­tera Pauka, nazwany me­todą Cor­nel­la­ (od nazwy uczelni na któ­rej pra­co­wał) jest próbą upo­rząd­ko­wa­nia kla­sycz­nego spo­sobu noto­wa­nia i wyci­śnię­cia z niego lep­szych efek­tów. Prze­zna­czony jest głów­nie do nauki­ i szcze­gól­nie sku­teczny na lek­cjach, wykła­dach, szko­le­niach, czy w trak­cie nauki z książki lub fil­mów. W skrócie można powiedzieć, że najskuteczniejszy będzie w sytu­acjach kiedy do opa­no­wa­nia mamy sze­roki mate­riał, który wymaga od nas swego rodzaju syn­tezy. Gorzej spraw­dzi się w przy­padku nota­tek o cha­rak­te­rze bar­dziej kre­atyw­nym (np w mapach), gdzie sztywne ramy mogą być prze­szkodą.

Sposób ten jest zdecydowanie mniej czasochłonny aniżeli mapy. Ponadto daje miejsce na wynotowanie słów kluczowych, haseł i najważniejszych informacji. daje miejsce na wplecenie powiązań i odniesień i – co bardzo ważne przed egzaminami – skłania do tworzenia podsumowań notatek na bieżąco.

Jak wygląda notowanie zgodne z Metodą Cornella?

  1. Kartkę dzielimy na 4 częścimetoda_cornella-011: tytuł (A), miejsce na słowa kluczowe i główne myśli, które warto zapisywać w postaci pytań (C), miejsce na właściwe notatki, a dokładniej odpowiedzi na pytania z części lewej (B), oraz pole podsumowań (D)
  2. W nagłówku zapisujemy temat – dobrym rozwiązaniem będzie zapisanie go w postaci pytania
  3. W polu do notowania zapisujemy swoje spostrzeżenia i informacje
  4. Margines posłuży nam do wynotowania najważniejszych informacji: słowa klucze, daty, hasła
  5. Podsumowanie posłuży nam do spisania wniosków – tworzymy podsumowanie notatki, np. w formie wniosków spisanych od myślników

Metoda Cornella jest bardzo pro­sta i łatwa do zasto­so­wa­nia w każ­dych warun­kach. Wypi­su­jąc klu­czowe myśli i tworząc pod­su­mo­wa­nie musisz na bie­żąco analizować zdo­by­wane infor­ma­cje i wybie­rać z nich naj­waż­niej­sze rze­czy. Pod­su­mo­wa­nie, które powinno mieć cha­rak­ter obja­śnia­nia tematu innym, zmu­sza do tego, żeby naj­pierw samemu dobrze zro­zu­mieć całość. Noto­wa­nie ma pro­wa­dzić do nauki nowych rze­czy, a nie sztywnego prze­pi­sy­wa­nia tego, co usłyszeliśmy na papier. Two­rzony mate­riał jest upo­rząd­ko­wany od ogółu do szcze­gółu, co doceni każdy, kto kiedyś musiał się prze­ko­py­wać przez stosy wła­snych przy­pad­kowo zaba­zgra­nych nota­tek.


 

Słyszeliście kiedyś o wspomnianych dzisiaj metodach? Używacie którejś? A może macie inne sprawdzone sposoby na skuteczne notowanie? Wszelkie konstruktywne komentarze bardzo mile widziane.

Previous post

5 różnic w myśleniu biednych i bogatych

Next post

10 zdań, które kobiety powinny mówić zdecydowanie częściej swoim mężczyznom

The Author

Filip

Filip

No Comment

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.